سلام كوشى من يهو دوربينش و كه باز ميكنم صفحه خط خط ميشه و ايست ميكنه نه ضربه اى خورده نه هيچى از جيل هم استفاده نميكنم