سازمان بازرسي كل كشور خبر احتمال لغو مزايده voip (تلفن اينترنتي) را تكذيب كرد.

به گزارش ايسنا، به دنبال انتشار خبري به نقل از سازمان بازرسي كل كشور مبني بر احتمال لغو مزايده اخير شركت ارتباطات زيرساخت در زمينه voip به خاطر تخلفات صورت گرفته، سازمان بازرسي كل كشور ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد كه مزايده مذكور تحت نظارت سازمان است و تا كنون منتهي به گزارش يا تصميمي نشده است.