سلامبرنامه ای که روی آیفون نصب بشه و معادل اصطلاحات فارسی رو نشون بدهمثلاخسته نباشیدعافیت باشدبفرمایید، قابل شما را نداردو…...به انگلیسی بهم بده