سلامسرتون به سلامتآیفون ۶ افتاد لنز دوربین پشتی شکستهزینیش چقدره و بهترین جایی که می تونم ببرم تعمیر کنن کجاستممنون

---------- Post added at 04:58 AM ---------- Previous post was at 04:57 AM ----------

سلامسرتون به سلامتآیفون ۶ افتاد لنز دوربین پشتی شکستهزینیش چقدره و بهترین جایی که می تونم ببرم تعمیر کنن کجاستممنون